Muzeul Naţional al Literaturii Române organizează concurs pentru ocuparea a două posturi: 1 post temporar vacant şi 1 post vacant

Vineri, 26 Mai 2017

Nr. 1836/22.05.2017 APROBAT
MANAGER (DIRECTOR GENERAL)
Conf. univ. dr. IOAN CRISTESCU

ANUNŢ

Muzeul Naţional al Literaturii Române organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 post temporar vacant şi 1 post vacant
BIROU CONSERVARE-RESTAURARE
- 1 post restaurator (S) grad profesional II (poz. 25 din statul de funcţii), post temporar vacant până la 14.02.2019;
- 1 post conservator (S) grad profesional IA (poz. 27 din statul de funcţii), post vacant;

Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora prevăzut în anexa la Dispoziţia Primarului General nr.1736/03.11.2015 precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/11.11.2014.

CALENDARUL CONCURSULUI – post temporar vacant
1) 07 iunie 2017, ora 13.00
, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
2) 08 iunie 2017, selecţia dosarelor de concurs;
3) 08 iunie 2017, ora 14.00 afişarea rezultatelor selecţei dosarelor;
4) 09 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;
5) 12 iunie 2017, ora 14.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
6) 16 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă;
7) 16 iunie 2017, ora 14.00, afişarea rezultatelor probei scrise;
8) 19 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;
9) 20 iunie 2017, ora 14.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
10) 21 iunie 2017, ora 10.00, susţinerea interviului;
11) 21 iunie 2017, ora 14.00, afișşarea rezultatelor interviului;
12) 22 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;
13) 23 iunie 2017, ora 14.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
14) 23 iunie 2017, afişarea rezultatelor finale.
Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Naţional al Literaturii Române din Calea Griviţei, nr. 64-66, Sector 1, Bucureşti, Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Sănătatea şi Securitatea Muncii, etaj 2, la persoana desemnată de către conducerea muzeului pentru a asigura secretariatul comisiei de concurs, până la 07 iunie 2017, ora 13.00. Persoana de contact: Anghel Mioara, telefon 021 212 58 45 interior 614.

CALENDARUL CONCURSULUI – post vacant
1) 14 iunie 2017, ora 13.00
, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
2) 15 iunie 2017, selecţia dosarelor de concurs;
3) 15 iunie 2017, ora 14.00 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
4) 16 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;
5) 19 iunie 2017, ora 14.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
6) 22 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă;
7) 22 iunie 2017, ora 14.00, afişarea rezultatelor probei scrise;
8) 23 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;
9) 26 iunie 2017, ora 14.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
10) 27 iunie 2017, ora 10.00, susţinerea interviului;
11) 27 iunie 2017, ora 14.00, afişarea rezultatelor interviului;
12) 28 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;
13) 29 iunie 2017, ora 14.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
14) 29 iunie 2017, afişarea rezultatelor finale.
Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Naţional al Literaturii Române din Calea Griviţei, nr. 64-66, Sector 1, Bucureşti, Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Sănătatea și Securitatea Muncii, etaj 2, la persoana desemnată de către conducerea muzeului pentru a asigura secretariatul comisiei de concurs, până la 14 iunie 2017, ora 13.00. Persoana de contact: Anghel Mioara, telefon 021 212 58 45 interior 614.

Publicat în Monitorul Oficial: 26.05.2017

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Muzeului Naţional al Literaturii Române;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIROU CONSERVARE-RESTAURARE
- 1 post restaurator (S) grad profesional II (poz. 25 din statul de funcţii) - post temporar vacant până la 14.02.2019
;
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice: - are studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
- experienţă în domeniul restaurării patrimoniului; minimum 1an;
- atestat restaurator suport papetar;
- cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell), Internet, Outlook Express;
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
Constituie avantaj: master, atestate, cursuri în domeniul restaurării.

BIROU CONSERVARE-RESTAURARE
- 1 post conservator (S) grad profesional IA (poz. 27 din statul de funcţii) - post vacant;
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Condiţiile generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice:

• are studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în:
- domeniul fundamental - ştiinţe umaniste şi arte; ramura de ştiinţă – istorie şi filosofie, domeniul de licenţă – istorie;
• experienţă în domeniu conservării : minimum 10 ani;
• cunoştinţe în evidenţa patrimoniului cultural mobil;
• abilităţi de comunicare;
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Acces, Power Point); Internet Explorer; Procesare grafică (Adobe Photoshop); Programe folosite în gestionarea patrimoniului cultural (DOCPAT); Programe GIS (ArcGIS, Google Earth);
• cunoştinţe în domenii anexe (istoria artei, sociologie culturală);
• cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, JURIDIC, S.S.M.
Anghel Mioara

Data afişării: 26.05.2017

ANEXĂ la Anunţul nr. 1836/22.05.2017

APROBAT
MANAGER (DIRECTOR GENERAL)
Conf. univ. dr. IOAN CRISTESCU

BIROUL CONSERVARE-RESTAURARE
- restaurator (S) grad profesional II
BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil cu modificările şi completările ulterioare – republicată;
- Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – republicată;
- H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
- H.G. nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
- Legea nr. 12/2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003;
- Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
- Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
- H.G. nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
- H.G. nr. 1.546/2003, pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
- Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2003;
- Florea Oprea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice.
TEMATICĂ:
- Restaurarea obiectului de patrimoniu;
- Modalităţi de întocmire a planului de restaurare, condiţie obligatorie pentru desfășurarea coerentă a activității de restaurare.
- Restaurare carte veche;
- Etiopatologia bunurilor culturale (cauze și efecte);
- Istoria hârtiei;
- Toxicitatea substanţelor chimice folosite în restaurare. Mijloace de protecţie împotriva acesteia;
- Tehnologia restaurării hârtiei.

- conservator (S) grad profesional IA
BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată în 2006;
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
- H.G. nr. 1546/2003, pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
- Marta Guttmann, Tendinţe în conservarea preventivă, Editura ,,Astra Museum”;
- Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ministerul Culturii, Bucureşti 1999;
- Ioan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucureşti.
- Florea Oprea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice.
TEMATICA:
- Etiopatogenia bunurilor culturale (cauze și efecte);
- Conservarea şi păstrarea bunurilor culturale mobile clasate;
- Tendinţe în conservarea preventivă;
- Amenajarea arhivelor pentru depozitarea şi conservarea bunurilor culturale mobile;
- Principii specifice de aplicare a tratamentelor chimice în procesul de restaurare.

« înapoi la noutăți