5 octombrie 2017 — Recomandări

Bienala de Carte bibliofilă și de Carte-Obiect, ediția I, 2018 | Regulament de înscriere

For English, please scroll down

MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

BIENALA DE CARTE BIBLIOFILĂ ȘI DE CARTE-OBIECT
Ediția I,  15 ianuarie – 31 martie 2018
București

ORGANIZATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
PARTENER: BIBLIOTECA ACADEMIEI

Bienala de Carte Bibliofilă și de Carte-Obiect, proiect inițiat de Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR), se va desfășura în perioada 15 ianuarie – 31 martie 2018, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței, nr. 64-66, București.

Pe lângă epoziția principală de cărți-obiect, vor avea loc conferințe despre fenomenul cărții obiect și al cărții bibliofile, ateliere pentru copii și adulți, expoziții secundare (carte bibliofilă, tipar, cartea-obiect involuntară etc.), precum și acțiuni artistice, happening-uri susținute de artiști.

Tema primei ediții a Bienalei este Unitate.

Selecția artiștilor români se va face prin jurizarea propunerilor primite în urma Apelului deschis pentru artiști, în perioada 10 octombrie – 1 decembrie 2017, iar artiștii străini, precum și unii artiști români consacrați vor participa pe bază de invitație.

În expoziția principală se va desfășura proiectul cărții de artist, în care tema Unității va fi susținută prin harta participanților din toate provinciile în care se află comunități relevante de români, dar și prin discursul plastic divers al artiștilor din toată lumea, având o singură temă și un mijloc comun de expresie, cel al cărții-obiect.

Premiul I va primi 700 euro, premiul II – 500 euro, iar premiul III – 300 euro.
Vor fi acordate 10 mențiuni premiate cu cărți.

Artiștii pot participa cu maximum 2 lucrări.

Artiștii își pot dona lucrările Colecției de Carte-Obiect a Muzeului Național al Literaturii Române, urmând ca participanții să primească un Certificat de donație, acordat de organizatori. Lucrările rămase în colecția MNLR vor fi incluse în expoziții naționale și internaționale organizate ulterior Bienalei.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 1. La Bienală pot participa toți artiștii profesioniști din România și din străinătate, inclusiv studenți.
 2. În cadrul expoziției pot fi înscrise lucrări indiferent de anul de execuție, cu condiția să corespundă temei Bienalei și să îndeplinească următoarele criterii tehnice:
  – sunt acceptate lucrări carte-obiect executate în toate tehnicile și tipurile de materiale;
  – sunt acceptate cărți-obiect parietale sau sculpturale, numai dacă acestea se încadrează în condițiile de participare;
  – lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât și estetice;
  – este obligatoriu ca lucrările parietale să fie prevăzute cu sisteme de panotare;
  – lucrările înscrise vor fi complete și gata de expunere;
  – lucrările înscrise trebuie să fie realizate din materiale neperisabile.
 1. Artiștii se pot înscrie la expoziție cu maximum două lucrări, care să corespundă criteriilor menționate anterior. Una dintre lucrări va putea fi donată în patrimoniul organizatorului, MNLR.
 2. Lucrările nu au limitări de dimensiune.
 3. Înscrierea participanților în vederea selecției în Bienală se va realiza on-line în perioada 10 octombrie – 1 decembrie 2017, pe adresa de email bienala.mnlr@gmail.com;
 4. Înscrierea participanților în vederea selecției va conține:
  – Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word) (disponibil pe site-ul www.mnlr.rohttp://mnlr.ro/bienala-de-carte-bibliofila-si-de-carte-obiect-editia-2018-fisa-de-inscriere/);
  – 2 imagini digitale color ale fiecărei lucrări în parte, însoțite de specificațiile tehnice: tehnica folosită, dimensiunea, anul de execuție, titlul lucrării și autorul acesteia.
  – Un rezumat al CV-ului actualizat, de maximum o pagină (document Word).
  Formularul de înscriere și toate documentele conexe pot fi completate în limba română sau în limba engleză.
 1. Prin formularul de înscriere, autorii își dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise, în scopul promovării expoziției. Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate, ele intrând în arhiva organizatorilor expoziției.
 2. Jurizarea lucrărilor de către organizatori se va face pe baza imaginilor trimise de către artişti.
 3. Juriul își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerințelor expoziției.
 4. Rezultatul jurizării va fi comunicat artiștilor prin e-mail, în data de 7 decembrie 2017.
 5. Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 7 decembrie – 16 decembrie 2017 pe adresa de contact: Muzeul Național al Literaturii Române, Calea Griviței nr. 64-66, sector 1, cod poștal 10734, Bucuresti.

Participarea este gratuită.

RESPONSABILITĂŢILE PARTICIPANŢILOR

Participanţii îşi asumă următoarele:

 1. Respectarea tuturor condiţiilor de participare.
 2. Trimiterea tuturor materialele solicitate de organizatori.
 3. Respectarea calendarului expoziţional.
 4. Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului.
 5. Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrărilor.
 6. Artiştii care îşi predau singuri lucrările la adresele indicate trebuie să se încadreze în perioada precizată în calendarul expoziţiei.

CALENDARUL EXPOZIŢIEI
PERIOADA PENTRU ÎNSCRIERE | 10 octombrie – 1 decembrie 2017
DATA LIMITĂ PENTRU RĂSPUNSUL JURIZĂRII | 7 decembrie 2017
INTERVALUL DE PRIMIRE A LUCRĂRILOR | 7 decembrie – 16 decembrie 2017
DURATA EXPOZIŢIEI | 15 ianuarie – 31 martie 2018
INTERVALUL DE RETURNARE A LUCRĂRILOR | 1 aprilie – 1 mai 2018

Lucrările pot fi ridicate personal în maximum 30 de zile de la încheierea Bienalei. Artiștii care doresc ca lucrările să le fie livrate, trebuie să solicite în scris și să-și dea acordul pentru plata prin ramburs.

Informaţii suplimentare legate de expoziţie puteţi obţine de la următoarele persoane de contact:
DALINA BĂDESCU – dalina.badescu@gmail.com, +40 730.245.010
ANDREEA DRĂGHICESCU – andreea.draghicescu.proiecte@gmail.com, +40 723.154.052
Adresă e-mail depunere fișe de înscriere: bienala.mnlr@gmail.com

 

THE NATIONAL MUSEUM OF ROMANIAN LITERATURE
BIENNIAL OF BIBLIOPHILE BOOKS AND ARTISTS` BOOKS
1st Edition, 15 January – 31 March 2018, Bucharest

ORGANIZED BY: BUCHAREST CITY HALL WITH THE SUPPORT OF THE NATIONAL MUSEUM OF ROMANIAN LITERATURE
PARTNER: ROMANIAN ACADEMY LIBRARY

The Biennial of Bibliophile Books and Artists` Books, a project initiated by the National Museum of Romanian Literature (NMRL), will take place between 15 January and 31 March 2018, within the premises of the National Museum of Literature, located at 64-66 Calea Griviței, Bucharest.

Besides the main exhibition dedicated to artists` books, the Biennial includes conferences on the phenomenon of artists` books and bibliophile books, workshops for children and adults, secondary exhibitions (bibliophile books, printing, involuntary artists` books, etc.), as well as artistic activities, such as happenings by various performers.

The topic of the first edition of the Biennial is Unity.

Romanian artists will be selected by assessing the proposals received as a result of the Open call for artists, between 10 October and 1 December 2017, while foreign artists, as well as some Romanian established artists are invited to participate as guests.

The main exhibition will focus on the artist’s book project, and the topic of Unity will be illustrated through a map of participants from all regions where there are significant Romanian communities, as well as through the diverse plastic discourse of the artists from all over the world, sharing a single topic and a common medium of expression, in the form of the artist`s book.

The winner of the 1st Prize will receive 700 Euro, 2nd Prize – 500 Euro, and 3rd Prize- 300 Euro.
Prizes include 10 honourable mentions, whose winners will receive books.

Artists may submit maximum 2 artworks.

Artists can donate their artworks to the Collection of Artists` Books of the National Museum of Romanian Literature, and they will get a Donation Certificate, issued by the event organizers. The pieces remaining in the NMRL collection will be included in national and international exhibitions following the Biennial.

CONDITIONS OF PARTICIPATION

 1. The Biennial accepts submissions from all professional artists from Romania and abroad, including students.
 2. Artworks may be submitted regardless of the year of execution, provided they correspond to the Biennial topic and meet the following technical criteria:
  – artists` books executed in any technique or type of material are accepted;
  – mural or sculptural artists` books are accepted, provided they meet the conditions of participation;
  – submitted artworks should demonstrate both technical and aesthetic qualities;
  – gallery hanging systems are required for mural artwork display;
  – submitted artworks should be complete and ready to be exhibited;
  – submitted works should be made of non-perishable materials.
 1. Artists may submit maximum two artworks, following the above-mentioned criteria. One of the works may be donated to NMRL, to be included in the museum heritage.
 2. The artist is free to choose the size of the submitted pieces, as there are no limits regarding size.
 3. The online registration for the Biennial selection process takes place between 10 October and 1 December 2017. To register, participants should send an e-mail to bienala.mnlr@gmail.com;
 4. Participants’ registration for the selection should include:
  – registration form – please fill out completely (Word document) (available at  www.mnlr.rohttp://mnlr.ro/bienala-de-carte-bibliofila-si-de-carte-obiect-editia-2018-fisa-de-inscriere/);
  – 2 digital colour images of each artwork, accompanied by technical specifications: the technique used, size, year of execution, title and author of the artwork.
  – a summary of the artist’s updated CV, one page maximum (Word document).
  You may use Romanian or English to fill out the registration form and any other required forms.
 1. By submitting the registration form, participants agree that all the materials they submit may be used to promote the exhibition. Submitted materials will not be returned, and they will be included in the archives of the exhibition organizers.
 2. Organizers will assess artworks based on the images submitted by participating artists.
 3. The jury reserves the right to reject the artworks that do not meet the requirements of the exhibition.
 4. The jury will communicate the results of their assessment via e-mail, on 7 December 2017.
 5. The accepted artworks should be submitted between 7 December and 16 December 2017 to the following address: Muzeul Național al Literaturii Române, Calea Griviței nr. 64-66, sector 1, cod poștal 10734, București.

There is no participation fee.

PARTICIPANTS’ RESPONSIBILITIES
Participants agree to:

 1. Meet all conditions of participation.
 2. Submit all materials requested by organizers.
 3. Respect the exhibition calendar.
 4. Package artworks appropriately to prevent damage during transportation.
 5. Inform organizers about possible changes to the return address of the artworks.
 6. Artists submitting their works in person at the specified addresses should do so during the period of time mentioned in the exhibition calendar.

EXHIBITION CALENDAR
REGISTRATION PERIOD | 10 October – 1 December 2017
JURY ASSESSMENT | 7 December 2017
ARTWORK SUBMISSION PERIOD | 7 December – 16 December 2017
DURATION OF THE EXHIBITION | 15 January – 31 March 2018
ARTWORK RETURN PERIOD | 1 April – 1 May 2018

Artworks may be picked up in person in maximum 30 days after the Biennial. Artists who want to have their works delivered should send a written request and agree to pay on delivery.
For further information on the exhibition, please contact:
DALINA BĂDESCU – dalina.badescu@gmail.com, +40 730.245.010
ANDREEA DRĂGHICESCU – andreea.draghicescu.proiecte@gmail.com, +40 723.154.052
Submit your registration at: bienala.mnlr@gmail.com

Galerie Foto