5 aprilie 2017 — Posturi vacante

Muzeul Național al Literaturii Române organizează concurs pentru ocuparea de posturi vacante

Nr. 1144/05.04.2017 APROBAT
MANAGER (DIRECTOR GENERAL)
Conf. univ. dr. IOAN CRISTESCU

ANUNȚ

Muzeul Național al Literaturii Române organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

BIROUL CONSERVARE-RESTAURARE
– 1 post restaurator (S) grad profesional II (poz. 27 din statul de funcții);
 COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV, PAZĂ, PSI – 1 post referent de specialitate (S) grad profesional I (poz. 54 din statul de funcții); – 1 post referent de specialitate (S) grad profesional I (poz. 64 din statul de funcții);

Concursul se organizează în condițiile respectării prevederilor Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora prevăzut în anexa la Dispoziția Primarului General nr.1736/03.11.2015 precum și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. nr. 1027/11.11.2014.

CALENDARUL CONCURSULUI
1) 27 aprilie 2017, ora 13.00
, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;
2) 28 aprilie 2017, selecția dosarelor de concurs;
3) 28 aprilie 2017, ora 14.00 afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
4) 02 mai 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
5) 03 mai 2017, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
6) 08 mai 2017, ora 10.00, proba scrisă;
7) 08 mai 2017, ora 14.00, afișarea rezultatelor probei scrise;
8) 09 mai 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
9) 10 mai 2017, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
10) 11 mai 2017, ora 10.00, susținerea interviului;
11) 11 mai 2017, ora 14.00, afișarea rezultatelor interviului;
12) 12 mai 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;
13) 15 mai 2017, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
14) 15 mai 2017, afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței, nr. 64-66, Sector 1, București, Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Sănătatea și Securitatea Muncii, etaj 2, la persoana desemnată de către conducerea muzeului pentru a asigura secretariatul comisiei de concurs, până la 27 aprilie 2017, ora 13.00. Persoana de contact: Anghel Mioara, telefon 021 212 58 45 interior 614.

Publicat în Monitorul Oficial: 12.04.2017

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină următoarele documente: 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Muzeului Național al Literaturii Române;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;     g) curriculum vitae;

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIROUL CONSERVARE-RESTAURARE
– restaurator (S) grad profesional II – 1 post
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice: 
– are studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
– experienţă în domeniul restaurării patrimoniului; minimum 1 an;
– atestat restaurator suport papetar;
– cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell), Internet, Outlook Express;
– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
Constituie avantaj: master, atestate, cursuri în domeniul restaurării.

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV, PAZĂ, PSI
– referent de specialitate (S) grad profesional I – 1 post
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice: 
– are studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
– experienţă în activitatea de: administrare, pază și P.S.I.; minimum 7 ani;
– capacitate de gestionare a unor operaţii complexe şi diverse, specifice postului;
– cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Power Point), Internet;

– referent de specialitate (S) grad profesional I – 1 post
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:
• are studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în:
– domeniul fundamental – științe sociale și politice; ramura de știință – științe ale comunicării, domeniul de licență – jurnalism;
• experiență în domeniu redacțional și corectură : minimum 10 ani;
• cunoștințe în evidenţa patrimoniului cultural mobil;
• abilităţi de comunicare;
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Acces, Power Point); Internet Explorer; Procesare grafică (Adobe Photoshop); Programe folosite în gestionarea patrimoniului cultural (DOCPAT); Programe GIS (ArcGIS, Google Earth);
• cunoștințe în domenii anexe (istoria artei, sociologie culturală);
• cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
Constituie avantaj: cursuri în domeniul comunicării.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, JURIDIC, S.S.M.
Anghel Mioara
Data afișării: 12.04.2017

ANEXĂ la Anunțul nr. 1144/05.04.2017

APROBAT
MANAGER (DIRECTOR GENERAL)
Conf. univ. dr. IOAN CRISTESCU

BIROUL CONSERVARE-RESTAURARE
– restaurator (S) grad profesional II 

BIBLIOGRAFIE:– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil cu modificările şi completările ulterioare – republicată;
– Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – republicată;
– H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
– H.G. nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
– Legea nr. 12/2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003;
– Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
– Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
– Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
– Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2003, pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
– Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2003;
– Florea Oprea, Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice.
TEMATICĂ :
– Restaurarea obiectului de patrimoniu;
– Modalități de întocmire a planului de restaurare, condiție obligatorie pentru desfășurarea coerentă a activității de restaurare.
– Restaurare carte veche;
– Etiopatologia bunurilor culturale (cauze și efecte);
– Istoria hârtiei;
-Toxicitatea substanțelor chimice folosite în restaurare. Mijloace de protecție împotriva acesteia;
– Tehnologia restaurării hârtiei.

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV, PAZĂ, PSI
– referent de specialitate (S) grad profesional I
BIBLIOGRAFIE: 
– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
– Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile.
– Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.
TEMATICA: – Noţiunea de gestionar: definiţie şi condiţii privind angajarea gestionarilor.
– Garanţii.
– Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere.
– Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor din magazine.
– Nota de recepţie şi constatare diferenţe. Scopul şi modalitatea de întocmire, circuitul documentului.
– Fişa de magazie. Scopul şi modalitatea de întocmire, circuitul documentului.
– Valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe.

– referent de specialitate (S) grad profesional I
BIBLIOGRAFIE: 
– Opriş, Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986;
– Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţiilor Regale, Bucureşti, 1941;
– Dicţionarul general al literaturii române, coordonator Eugen Simion, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 2004 – 2009;
– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare;
– Ghidul corectorului de carte, Pro-edit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Chronos Trade, Bucureşti, 2012;
– Schuwer, Philippe, Tratat practic de editare, Editura Garamond, Bucureşti, 1999.
TEMATICA: – Definiția și funcțiile muzeului;
– Norme de redactare carte;
– Noţiuni generale de muzeologie şi educaţie muzeală;
– Drepturile de autor.