26 mai 2017 — Posturi vacante

Muzeul Național al Literaturii Române organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 post temporar vacant și 1 post vacant

Nr. 1836/22.05.2017 APROBAT
MANAGER (DIRECTOR GENERAL)
Conf. univ. dr. IOAN CRISTESCU

ANUNŢ

Muzeul Național al Literaturii Române organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 post temporar vacant şi 1 post vacant
BIROU CONSERVARE-RESTAURARE
– 1 post restaurator (S) grad profesional II (poz. 25 din statul de funcții), post temporar vacant până la 14.02.2019;
– 1 post conservator (S) grad profesional IA (poz. 27 din statul de funcții), post vacant;

Concursul se organizează în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora prevăzut în anexa la Dispoziția Primarului General nr.1736/03.11.2015 precum și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/11.11.2014.

CALENDARUL CONCURSULUI – post temporar vacant
1) 07 iunie 2017, ora 13.00
, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;
2) 08 iunie 2017, selecţia dosarelor de concurs;
3) 08 iunie 2017, ora 14.00 afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
4) 09 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
5) 12 iunie 2017, ora 14.00, soluționarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
6) 16 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă;
7) 16 iunie 2017, ora 14.00, afișarea rezultatelor probei scrise;
8) 19 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
9) 20 iunie 2017, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
10) 21 iunie 2017, ora 10.00, susținerea interviului;
11) 21 iunie 2017, ora 14.00, afișarea rezultatelor interviului;
12) 22 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;
13) 23 iunie 2017, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
14) 23 iunie 2017, afișarea rezultatelor finale.
Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței, nr. 64-66, Sector 1, București, Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Sănătatea și Securitatea Muncii, etaj 2, la persoana desemnată de către conducerea muzeului pentru a asigura secretariatul comisiei de concurs, până la 07 iunie 2017, ora 13.00. Persoana de contact: Anghel Mioara, telefon 021 212 58 45 interior 614.

CALENDARUL CONCURSULUI – post vacant
1) 14 iunie 2017, ora 13.00,
 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;
2) 15 iunie 2017, selecția dosarelor de concurs;
3) 15 iunie 2017, ora 14.00 afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
4) 16 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
5) 19 iunie 2017, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
6) 22 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă;
7) 22 iunie 2017, ora 14.00, afișarea rezultatelor probei scrise;
8) 23 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
9) 26 iunie 2017, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
10) 27 iunie 2017, ora 10.00, susținerea interviului;
11) 27 iunie 2017, ora 14.00, afișarea rezultatelor interviului;
12) 28 iunie 2017, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;
13) 29 iunie 2017, ora 14.00, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
14) 29 iunie 2017, afișarea rezultatelor finale.
Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței, nr. 64-66, Sector 1, București, Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Sănătatea și Securitatea Muncii, etaj 2, la persoana desemnată de către conducerea muzeului pentru a asigura secretariatul comisiei de concurs, până la 14 iunie 2017, ora 13.00. Persoana de contact: Anghel Mioara, telefon 021 212 58 45 interior 614.

Publicat în Monitorul Oficial: 26.05.2017

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină următoarele documente: 
(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Muzeului Național al Literaturii Române;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIROU CONSERVARE-RESTAURARE
– 1 post restaurator (S) grad profesional II (poz. 25 din statul de funcții) – post temporar vacant până la 14.02.2019;

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Condiţiile generale:
 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice: – are studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
– experienţă în domeniul restaurării patrimoniului; minimum 1an;
– atestat restaurator suport papetar;
– cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell), Internet, Outlook Express;
– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
Constituie avantaj: master, atestate, cursuri în domeniul restaurării.

BIROU CONSERVARE-RESTAURARE
– 1 post conservator (S) grad profesional IA (poz. 27 din statul de funcții) – post vacant;
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Condiţiile generale:
 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice: • are studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în:
– domeniul fundamental – științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie și filosofie, domeniul de licență – istorie;
• experiență în domeniu conservării : minimum 10 ani;
• cunoștințe în evidenţa patrimoniului cultural mobil;
• abilităţi de comunicare;
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell, Acces, Power Point); Internet Explorer; Procesare grafică (Adobe Photoshop); Programe folosite în gestionarea patrimoniului cultural (DOCPAT); Programe GIS (ArcGIS, Google Earth);
• cunoștințe în domenii anexe (istoria artei, sociologie culturală);
• cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, JURIDIC, S.S.M.
Anghel Mioara

Data afișării: 26.05.2017

ANEXĂ LA ANUNȚUL NR. 1836/22.05.2017

APROBAT
MANAGER (DIRECTOR GENERAL)
Conf. univ. dr. IOAN CRISTESCU

BIROUL CONSERVARE-RESTAURARE
– restaurator (S) grad profesional II
BIBLIOGRAFIE:

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil cu modificările şi completările ulterioare – republicată;
– Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – republicată;
– H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
– H.G. nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
– Legea nr. 12/2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003;
– Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
– Ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
– H.G. nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
– H.G. nr. 1.546/2003, pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
– Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2003;
– Florea Oprea, Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice.
TEMATICĂ:
– Restaurarea obiectului de patrimoniu;
– Modalități de întocmire a planului de restaurare, condiție obligatorie pentru desfășurarea coerentă a activității de restaurare.
– Restaurare carte veche;
– Etiopatologia bunurilor culturale (cauze și efecte);
– Istoria hârtiei;
– Toxicitatea substanțelor chimice folosite în restaurare. Mijloace de protecție împotriva acesteia;
– Tehnologia restaurării hârtiei.

– conservator (S) grad profesional IA
BIBLIOGRAFIE:

– Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecțiilor publice, republicată în 2006;
– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
– H.G. nr. 1546/2003, pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
– Marta Guttmann, Tendințe în conservarea preventivă, Editura ,,Astra Museum”;
– Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale,; Ministerul Culturii, București 1999;
– Ioan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural, Editura Meridiane, Bucureşti.
– Florea Oprea, Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice.
TEMATICA:
– Etiopatogenia bunurilor culturale (cauze și efecte);
– Conservarea și păstrarea bunurilor culturale mobile clasate;
– Tendințe în conservarea preventivă;
– Amenajarea arhivelor pentru depozitarea și conservarea bunurilor culturale mobile;
– Principii specifice de aplicare a tratamentelor chimice în procesul de restaurare.