29 iunie 2023 — Evenimente

BAUHAUS 2023 – ÎN LINII DE ARHITECTURĂ

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială București împreună cu Centrul de Excelență în Arhitectură, Arte și Audiovizual (C.E.A.A.A.), Institutul și partenerii săi prezintă proiectul expozițional, educațional și creativ intitulat „BAUHAUS 2023- ÎN LINII DE ARHITECTURĂ”.

Evenimentul va fi deschis pe 6 iulie 2023 la sediul filialei, în Sala de Expoziții, la ora 18.00, intrarea din Strada Sfântul Constantin 32, București.

Evenimentul „BAUHAUS 2023- ÎN LINII DE ARHITECTURĂ” 5-18 iulie 2023, prezintă publicului larg și comunității culturale internaționale explorarea patrimoniului arhitectural internațional prin tehnicile de desen ale tinerelor talente creative. Ne alăturăm și promovăm inițiative internaționale, atât pentru publicul larg, cât și în rețeaua europeană.

Mai multe detalii despre BAUHAUS 2023 vernisat la Muzeul Naţional Tehnic „prof. ing. Dimitrie Leonida” în perioada 12- 28 mai 2023, în cadrul Romanian Design Week, accesați:

https://mnlr.ro/proiectul-cultural-si-creativ-bauhaus-2023-romanian-design-week-12-28-mai-2023/

https://youtu.be/QhoyRxLOzBc

Inițiator proiect: Centrul de Excelenţă în Arhitectură, Arte şi Audiovizual (C.E.A.A.A.)

Partener principal: Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială București ,The Institute, Noul Bauhaus European, Muzeul Naţional Tehnic “prof. ing. Dimitrie Leonida”, Muzeul Național al Literaturii Române din Bucureşti, Ministerul Culturii.

Proiect cultural şi educaţional realizat în parteneriat cu: Academia Română – Secţia Arte, Arhitectură şi Audiovizual, Ministerul Culturii, Muzeul Național al Țăranului Român, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Centrul Expozițional Documentar al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Uniunea Arhitecţilor din România., Igloo Media, Uniunea Artistilor Plastici din România, Institute of Social Study of Gender, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Uniunea Democrată Tătară (UDT), Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), Catena, Allbim Net, Selino Concept, Elecrica Serv, Lucas & Partners Arhitectura Studio, Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice „I. N. Socolescu”, Colegiul Tehnic „Media” Bucureşti, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, EfdeN.

Parteneri media strategici: National TV, Radio România Cultural

Parteneri media: Igloo, Modernism, Molecule-F , Revista Atelierul, IQads, Zeppelin, Zile & Nopți, Revista Arta, Propagarta, Spot Media, World Architecture Community

Partener de monitorizare: C.E.A.A.A.

Echipa de creație: C.E.A.A.A.

Coordonator al proiectului: dr.arh. Luca Matei Stoian

Pentru programul complet al proiectului „BAUHAUS 2023- ÎN LINII DE ARHITECTUĂ” accesați pagina de Facebook a C.E.A.A.A. și www.ceaaa.ro.

Mai multe detalii din ediția precedentă „BAUHAUS 2022” și din cadrul workshopurilor de arhitectură și design de la sediul filialei – Expohub OAR București:

https://www.youtube.com/watch?v=7PScAJtkcQw

https://mnlr.ro/proiectul-cultural-si-creativ-bauhaus-2022/

https://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2022/11/07/a/

https://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2022/11/22/b/

Misiunea C.E.A.A.A.

Inițiem și organizăm evenimente culturale, construim o comunitate ce reunește profesioniști, dar și publicul creativ și cultural din România. Prin tot ceea ce facem ne-am propus să contribuim la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, creșterea și diversificarea audienței atelierelor, designerilor, micilor afaceri, promovarea întreprinzătorilor și profesioniștilor creativi pe plan național și internațional. Centrul de Excelentă în Arhitectură, Arte şi Audiovizual este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii creative din România în dialogul cu instituţiile statului şi cu organizațiile internaţionale. Una dintre prioritățile noastre din utimii ani a fost inițierea unor proiectele de dezvoltare artistică şi arhitecturală prin coagularea comunităților creative în jurul unor spații şi proiecte ce pot aduce în lumină Bucureștiul și România pe harta culturală europeană.

EN:

The Romanian Order of Architects – Bucharest Territorial Branch together with the Center for Excellence in Architecture, Arts and Audiovisual (C.E.A.A.A.), The Institute and its partners present the exhibition, educational and creative project entitled „BAUHAUS 2023- IN THE LINES OF ARCHITECTURE”.

The event will be opened on July 6, 2023 at the branch headquarters, in the Exhibition Hall, at 6:00 p.m., entrance from Strada Sfântul Constantin 32, Bucharest.

The event „BAUHAUS 2023- IN ARCHITECTURAL LINES” July 5-18, 2023, presents to the general public and the international cultural community the exploration of the international architectural heritage through the drawing techniques of young creative talents. We join and promote international initiatives, both to the general public and in the European network.

More details about BAUHAUS 2023 varnished at the National Technical Museum „prof. Eng. Dimitrie Leonida” during the period 12-28 May 2023, during the Romanian Design Week, access:

https://mnlr.ro/proiectul-cultural-si-creativ-bauhaus-2023-romanian-design-week-12-28-mai-2023/

https://youtu.be/QhoyRxLOzBc

Project initiator: Center of Excellence in Architecture, Arts and Audiovisual (C.E.A.A.A.)

Main partner: Order of Romanian Architects – Bucharest Territorial Branch, The Institute, New European Bauhaus, National Technical Museum „prof. Eng. Dimitrie Leonida”, National Museum of Romanian Literature in Bucharest, Ministry of Culture.

 Cultural and educational project carried out in partnership with: the Romanian Academy – Arts, Architecture and Audiovisual Section, the Ministry of Culture, the National Museum of the Romanian Peasant, the „Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, the Documentary Exhibition Center of the Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, Union of Romanian Architects, Igloo Media, Union of Visual Artists of Romania, Institute of Social Study of Gender, „Dimitrie Cantemir” Christian University, Tatar Democratic Union (UDT), National Agency for Equal Opportunities between Women and Men (ANES), Catena , Allbim Net, Selino Concept, Elecrica Serv, Lucas & Partners Architecture Studio, Technical College of Architecture and Public Works „I. N. Socolescu”, Technical College „Media” Bucharest, National College of Informatics „Tudor Vianu”, EfdeN.

Strategic media partners: National TV, Radio Romania Cultural

Media partners: Igloo, Modernism, Molecule-F, Atelierul Magazine, IQads, Zeppelin, Zile & Nopți, Arta Magazine, Propagarta, Spot Media, World Architecture Community

Monitoring partner: C.E.A.A.A.

Creative team: C.E.A.A.A.

Project coordinator: dr.arch. Luca Matei Stoian

For the complete program of the „BAUHAUS 2023- IN THE LINES OF ARCHITECTURE” project, visit the Facebook page of the C.E.A.A.A. and www.ceaaa.ro.

More details from the previous edition „BAUHAUS 2022” and from the architecture and design workshops at the branch headquarters – Expohub OAR Bucharest:

https://www.youtube.com/watch?v=7PScAJtkcQw

https://mnlr.ro/proiectul-cultural-si-creativ-bauhaus-2022/

https://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2022/11/07/a/

https://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2022/11/22/b/

THE MISSION OF THE C.E.A.A.A.

We initiate and organize cultural events, build a community that unites professionals, but also the creative and cultural public in Romania.

Through everything we do, we aim to contribute to building a strong infrastructure for the development of creative entrepreneurship in the country, growth and diversification audience of workshops, designers, small businesses, promoting entrepreneurs and creative professionals nationally and internationally.

The Center of Excellence in Architecture, Arts and Audiovisual is a non-governmental organization, with an autonomous character, which supports the interests of the creative community from Romania in dialogue with public institutions and international organizations.

One of the priorities of the center has been the initiation of developing artistic and architectural projects through the coagulation of creative communities around certain spaces and collaborations that can bring Bucharest and Romania to light on the European cultural map.